• תקנון המסע

תקנון המסע

  1. אני מצהיר כי ידועים לי הסיכונים והנזקים הכרוכים שעלולים להיגרם לי כתוצאה מהשתתפותי במסע, וברור לי היטב שמדובר בפעילות אשר עלול להיגרם בה נזק לרבות נזקי גוף מכל סוג שהוא.
  2. בהיותי מודע לכל הסיכונים הכרוכים בהשתתפות במסע אני נוטל על עצמי סיכונים אלה מרצון ובוחר להשתתף במסע למרות הסיכונים.
  3. אני מקבל על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לי ו/או לרכושי במהלך המסע, בכל מקום לרבות: נזק גופני, פציעה, מוות (חו"ח) ו/או נזק לרכוש.
  4. הנני מוותר, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי "מסע 70" בגין כל נזק שייגרם לי.
  5. הנני משחרר את מארגני המסע מאחריות בגין כל נזק שייגרם לי.
  6. הנני מצהיר כי אני בריא, במצב גופני טוב וכשיר להשתתף במסע.
  7. הנני מתחייב לפעול לפי נהלי הבטיחות והוראות מארגני המסע.
  8. המסע לא כולל מזון ושתיה, לינה, אבטחה או עזרה רפואית.
  9. עם הרשמתי הריני מצהיר כי קראתי, הבנתי ואני מקבל עלי במלואו את כל האמור במסמך זה.